دكتر مريم ميرزايي مقدم

- متخصص رادیوتراپی - انکولوژی

- داراي بورد تخصصي راديو تراپي

- فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1389

- عضو هیئت علمی دانشگاه

- عضو انجمن رادیوتراپی - انکولوژی ایران

- عضو انجمن سرطان ایران

- مسئول فني بخش راديوتراپي انكولوژي سينا

حوزه تخصصي   درماني كانسر هاي پستان ، دستگاه گوارش دستگاه ژنيكولوژي- براكي تراپي سرويكس و رحم